Abel
Disclaimer
(C) Auteursrecht Copyright Marjolein Vinkenoog Fotografie
Geen enkele foto op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Marjolein Vinkenoog.
No photograph on this website may be duplicated or published in any way (electronically, mechanically or any other way) without written persmission by Marjolein Vinkenoog.
Alle foto’s zijn auteursrechtelijk beschermd.
De fotograaf heeft als maker van de foto in beginsel het auteursrecht. Het auteursrecht geeft de maker van het werk het exclusieve recht om dat werk te exploiteren en te verveelvoudigen. De fotograaf beslist dus of het werk openbaar mag worden gemaakt en/of verveelvoudigd. Het auteursrecht geeft de fotograaf ook morale rechten zoals het recht op naamsvermelding. Het recht op naamsvermelding is in 1989 eindelijk opgenomen in de auteurswet.
Het nut van deze naamsvermelding waardoor er bij iedere foto een naam vermeld staat, is:
- Het voor volgende gebruikers van een foto makkelijker maken de fotograaf te kunnen vinden en om toestemming te vragen.
- Preventie tegen piraterij.
- Het bevorderen van de naamsbekendheid van de fotograaf.
De bedoeling van het recht op naamsvermelding is dat bij iedere gepubliceerde foto de naam van de fotograaf of auteursrechthebbende wordt vermeld. De fotograaf heeft het recht om bij publicatie altijd geassocieerd te worden met de foto. Binnen de fotografie is de gangbare term die hiervoor gebruikt wordt het ‘bijschrift’. Het recht op naamsvermelding komt o.a. in de volgende situaties aan de orde:
- Bij de publicatie van een foto;
- Bij de openbare tentoonstelling van een foto;
- Bij vertoning van een foto op televisie, internet of in een film;
- Bij het gebruik van foto’s voor billboards en in reclames.
Bij publicatie is de gewenste vorm de vermelding van de naam naast of bij elke foto apart.
In mijn geval is het gewenst dat er bij elke foto “Marjolein Vinkenoog” staat vermeldt.
Voor publicatie of vermenigvuldiging van een foto is dus toestemming nodig van de fotograaf en in ruil voor die toestemming vraagt de fotograaf meestal een vergoeding. Dit gaat in overleg en op basis van uurtarief.
Meer informatie op: DuPho Kennisbank Auteursrecht
Marjolein Vinkenoog

Back to Top